dinsdag 25 februari 2014

Crucified with Christ

Als ik terugkijk naar alles
waarvan ik dacht dat het leven was,
ben ik verbaasd welke prijs ik verkoos te betalen.
En dan te bedenken dat ik heb genegeerd
wat er werkelijk toe deed,
omdat ik dacht dat het offer te groot zou zijn.

Maar toen ik uiteindelijk het punt van overgave had bereikt,
merkte ik dat het kruis mij riep.
Ondanks dat het nodig was om te sterven
om zo te kunnen overleven,
voelde ik mijzelf nog nooit zo levend.

Refrein
Omdat ik gekruisigd ben met Christus, leef ik.
Niet ik, maar Christus die in mij leeft!
Zijn kruis zal nooit meer vragen dan ik kan geven.
Want het is niet mijn, maar Zijn kracht.
Er is geen groter offer 

Want ik ben met Christus gekruisigd 
en nu leef ik!

Als ik de Heiland hoor roepen voor het dagelijks sterven
zal ik mij buigen onder het gewicht van Golgotha.
Zullen mijn handen zich overgeven aan
Zijn doordringende doel
Dat houdt mij bij het kruis
en het bevrijdt mij.

Ik zal roemen in de kracht van het kruis.
De dingen welke ik als winst beschouwde, tel ik nu als verlies.
En ik zal mijzelf identificeren met Zijn lijden.
En door Zijn opstandingkracht leef ik!

Phillips, Craig & Dean (zie het fimpje links)

vrijdag 21 februari 2014

De zegen van het wachten (2)

Eerder schreef ik over de zegen van het wachten en afgelopen week behandelden we in ons bijbelstudiegroepje het hoofdstuk 'Wachten op de Heere' uit het boek Geestelijke Groei van Arjan Baan en Etienne Maritz. Wat een heerlijke lessen! Een paar mooie (nieuwe) inzichten en quotes deel ik graag op dit blog.

"Je kunt iemands geestelijke volwassenheid vaak meten aan de mate van geduld die hij/zij bezit. Ongeduld en haastigheid zijn kenmerken van het vlees, de oude natuur die nog levend is. Het tegenovergestelde van overhaastheid is geduld en lankmoedigheid (Gal 5:22,23)."

"We moeten goed beseffen dat als we buiten Gods wil zijn, God niet in ons kan werken zoals Hij graag wil. Als we echter met Hem in de pas lopen, kan de Heilige Geest ons in de waarheid leiden en krachtig door ons werken."

"Wachten op de Heere is bepaald geen passieve zaak. Nee, het gaat om verwachtingsvol afwachten! Een woord dat in de Bijbel bijna synoniem is aan wachten, is het woord 'verwachten' (Ps 25:3,5, 33:20, 40:2, 62:6)"


Vier mogelijke redenen waarom we wachten op de Heere:
 1. God wil dat we Hem zoeken om Hemzelf en niet om Zijn gaven. Vaak zijn we drukker met Gods dingen bezig dan met Hemzelf.
 2. We zijn op een verkeerde weg terecht gekomen. God moet ons dan eerst tot stilstand brengen, zodat Hij ons weer op het rechte pad kan krijgen.
 3. Er zijn zonden in ons leven gekomen die Hem bedroeven. Hij onttrekt Zich tijdelijk, zodat we tot berouw, inkeer en zelfonderzoek komen.
 4. God wil ons dingen dieper leren en aan ons openbaren.
Een paar bijbelteksten die ons zullen helpen op de Heere te wachten:
 • De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. Exodus 14:14
 • Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd. Psalm 25:3
 • Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. Jesaja 40:31
 • Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Jesaja 55:8,9
 • Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Jeremia 18:4
Als ik het zelf niet zou kennen, zou ik er misschien ook wel niet over schrijven. Ik vind het een bemoediging om te weten dat wachten goed is. En dat we in die tijd niet bij de pakken neer moeten zitten, maar ons moeten richten op Hem.

Veel zegen!

maandag 17 februari 2014

Heer, maak mij...

Heer, maak mij
tot een instrument voor Uw vrede.

Waar haat is, laat mij liefde zaaien
Waar krenking is, vergeving
Waar twijfel is, geloof
Waar wanhoop is, hoop
Waar duisternis heerst, licht
Waar droefheid is, vreugde

O Goddelijke Meester,
geef dat ik niet zozeer verlang
troost te ontvangen als troost te schenken
begrepen te worden als begrip te hebben
bemind te worden als te beminnen

Want het is in geven dat wij ontvangen
in vergiffenis schenken dat wij vergeven worden
en in sterven dat wij geboren worden tot het eeuwig leven

Sint-Franciscus

woensdag 12 februari 2014

Een hart dat volgt

In het verleden heb ik in een moeilijke relatie vaak moeten knokken voor mezelf, waardoor ik alleen al bij het woord ‘onderdanigheid’ direct alle deuren dichtsmeet die er waren. Tot ik er achter kwam wat een veilige plek God mij heeft gegeven in een huwelijk met een godvrezende man en ik begon te leren dat dat woord ‘onderdanigheid’ zo naar nog niet is (al blijft het heus wel lastig soms, zeker als je net als ik een behoorlijk pittig karakter hebt)!

Wat de Bijbel zegt
Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere (Ef 5:22)
Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn (Efeze 5:24)
Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus (1 Kor 11:3).


Wat dit betekent
 • Het betekent niet dat wij vrouwen geen wijze toevoeging mogen geven, dat we discussie niet mogen aangaan of dat we geen vragen mogen stellen. Het betekent wél dat onze man de verantwoordelijkheid draagt (bestudeer 1 Kor 11:3) en uiteindelijk een besluit dient te nemen.
 • God ontwierp het huwelijk functioneel, met één hoofd. Het huwelijk is op die manier een kunstwerk (met twee hoofden zou het lichaam volledig uit balans raken).
 • ‘Wees uw eigen man onderdanig’ betekent dat dit alleen geldt voor onze eigen man, op die manier binnen het huwelijk. De bijbel roept ons daarnaast op om in het algemeen als broeders en zusters elkaar onderdanig te zijn. Dat moeten we niet met elkaar verwarren.
 • We moeten onze mannen altijd volgen en respecteren, ook als zij niet wandelen met God of verzaken hun roeping na te volgen. Alleen in geval van zondigen hebben we vrijstelling ;-).
 • Wees onderdanig: zoals aan de Heere. “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen”, Kol 3:23. Besef dat het volgen van je man toewijding aan God betekent.
 • De keuze voor het onderwerpen ligt bij de vrouw. Haar man zal haar daar niet toe (kunnen) dwingen en hij zal het ook niet op-eisen. Het is een geschenk aan hem.
 • Onderdanig zijn in alles mogen we best heel letterlijk nemen..


Praktisch
Elisabeth George zegt over het praktische aspect:
Wijd je hart toe aan het eren van je man. Vergeet het respect voor hem niet – behandel ik mijn man zoals in Christus zou behandelen? Reageer op een positieve wijze op de woorden en daden van je man; Elisabeth trainde zichzelf door allereerst te leren om niets te zeggen, wanneer ze geneigd was haar man in de rede te vallen of te verbeteren. Vervolgens begon ze positief te reageren op de voorstellen van haar man. Vraag jezelf bij elk woord, elke handeling en elke houding af: werk ik mee, of stribbel ik tegen?

Het gaat boven alles om onze hartshouding richting onze man en niet of we Gods regels wel netjes opvolgen. Laat het je vreugde zijn om hem, Gods goede en volmaakte geschenk, zo te dienen.

Vraag
Ben je bereid, lieve zus in Christus, van het hoofd te zakken naar de plek van zijn hart? Hij heeft immers de opdracht om je lief te hebben. Wanneer we hem de ruimte geven om ons te leiden en hem daarin respecteren, zal de vervulling van zijn opdracht als vanzelf tot uiting komen.

Boekentip: ‘Liefde en respect’ van Emerson Eggerichs (daarover later meer :-))

dinsdag 4 februari 2014

Geliefd

Weet je wel dat je, wanneer je door Christus bloed gewassen bent, een zeer kostbaar en geliefde dochter of zoon van God de Vader bent..

Pinterest

'Ja, natuurlijk weet ik dat', zeg je misschien. Ik weet het ook, met mijn verstand. Alleen is dat lang niet altijd iets waar ik bij stil sta en hou ik mezelf vaker voor dat ik toch wel erg faal en die liefde van Hem niet verdien. Gevoelens versterken dit vaak ook nog eens. Het is zo belangrijk te weten hoe God naar ons kijkt én dat we leren door Zijn ogen onszelf te zien. Dat we de waarheid kennen, want díé maakt ons vrij.

Als moeder hou ik erg veel van mijn kleine meisje (natúúrlijk :-)). Ik ben verrukt over haar ontwikkelingen en ben verwonderd als ik zie hoe ze, hoe klein ook, steeds meer dingen snapt. Als die grote donkere ogen me aankijken smelt ik weg. Voor die liefde hoeft zij niets te doen. Die liefde verdraagt het als ze ongehoorzaam is en dingen doet die ze niet mag doen. Die liefde offert zich op als ze midden in de nacht huilend wakker wordt omdat haar kiesjes door komen en ze daar last van heeft. Die liefde stelt me in staat om mezelf aan de kant te zetten en het allerbeste voor haar te zoeken.

Mijn liefde is slechts een afspiegeling van de liefde van God. Als ik probeer te bedenken hoe groot Zijn liefde is, kan ik daar niet bij. Het is te groots. Te wonderlijk. Zijn liefde gaat nog zoveel verder dan ik ooit kan bevatten. Zijn gevoelens van genegenheid voor mij en jou zijn zo ongelooflijk diep.

Pinterest

Wat een zegen als je je geborgen mag weten in Zijn liefde!

Bijbelteksten
 • Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Hooglied 1:2 
 • De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. Zefanja 3:17 
 • Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Johannes 15:9
 • En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. Romeinen 5:5 
 • God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8 
 • Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 8:38,39 
 • Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. 2 Korinthe 13:11 
 • Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4:8,9