woensdag 23 april 2014

Religie

Jezus zegt in de evangeliën dat een kameel nog makkelijker door het oog van een naald kruipt dan dat een rijke het koninkrijk van God binnen gaat. Soms denk ik wel eens dat je het woord 'rijke' kunt vervangen door 'religieuze persoon'.

In Caïro, 2011
Waarom denk ik dit? Kijk maar naar de Farizeeën (vele kerken in de huidige tijd hebben veel van dit soort mensen in de kerk of in de kerkenraad zitten - sterker nog, het komt soms erg dichtbij). Er zijn vele kenmerken van Farizeeën op te noemen en ik pik er een aantal uit:
- Farizeeën houden streng vast aan tradities en overleveringen van 'oudvaders'
- Farizeeën meten zich met godvrezende mensen en trekken zichzelf hiermee naar een hoger level dan waarop ze werkelijk leven, ze leven opgeblazen
- Farizeeën letten op uiterlijkheden en bijzaken, zoals kleding
- Farizeeën verheffen zich boven anderen, omdat zij de waarheid in pacht claimen te hebben
- Farizeeën hebben prachtige, grote, lange gebeden met een veelheid aan woorden
- Farizeeën oordelen over mensen die het geloof anders beleven dan zij
- Farizeeën geloven dat ze door goed te doen het Koninkrijk van God beërven

En dan hun reactie op Jezus. Ze érgerden zich aan Hem! Jezus predikte geen wet en 1000 regels. Jezus had geen hoge rang of status maar zat tussen de hoeren en tollenaars. Jezus ging niet om met allerlei hooggeleerden of vooraanstaande mensen, maar met een stelletje simpele vissers. Jezus was niet op een afstand, maar Hij was bereikbaar. En toch noemde Hij Zichzelf de Zoon van God. Dat paste niet in hun denkwereld. En dus was Jezus afgeschreven, niets waard. Ze beseften niet hoezeer zij Jezus nodig hadden. Hun hoogmoed stond hen in de weg.

Dat wat de Farizeeën deden, was het volgen van een religie. Herken je dit? Het voelt misschien veilig om religieus te zijn. Er wordt immers niet meer van je verwacht dan te wandelen op het juiste paadje. Daar hoef je niet zo geestelijk voor te zijn, alleen maar te lijken. Mensen zien je gaan en ze bewonderen je mogelijk zelfs..
Misschien ben je wel ontzettend, vreselijk moe van altijd maar die uiterlijkheden. Van het spreken op een bepaalde manier, die ook weer in het straatje past. Van het geen stéék verder komen in deze weg. Weet je. God heeft een afkeer van deze religieuze houding die je bij de Farizeeën ziet. Jesaja profeteerde al: "Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn". In Mattheus 15 citeert Jezus dit stuk als Hij spreekt met de Farizeeën.

Maar hoe moet het dan wel? Hoe kun je dán het koninkrijk van God binnengaan? God zegt in Zijn woord dat:
- Hij wil dat je Zijn cadeau van liefde aanvaardt, namelijk de afwassing van je zonden door Zijn Zoon Jezus. Hij kwam om je te redden en niet om je te veroordelen (Joh 3:16-17). Erken dat je zondig bent (1 Joh 1), ook als je je niet zo voelt. Het is nu eenmaal zo. Mijn ervaring is dat je meer en meer gaat zien hoe zondig je werkelijk bent. Gelukkig mag je dan al van genade leven.
- Hij verlangt dat je Hém liefhebt met heel je ziel, je hart, je verstand en al je kracht (Markus 12:30).
- Hij wil dat je Zijn Woord gelooft zoals het is (1 Timoteüs 1:15) en niet zoals het door anderen -soms helemaal uit zijn verband en met allerlei voorwaarden- wordt uitgelegd.

God wíl je geen leven geven onder een zwaar godsdienstig juk. Sterker nog: Hij wil je Zijn juk opleggen. Zijn juk is zacht is en Zijn last is licht (Mattheus 11:29-30).

Genade is gratis, maar het kost je wel wat. Jezus vraagt je je leven aan Hem te geven. Hij op de troon van je hart en jij eraf. En ook al is dat niet altijd even makkelijk, het is het mooiste, kostbaarste wat er is.

maandag 21 april 2014

Jezus' opstanding brengt hoop!

Wat wij mensen nodig hebben, is hoop. Vaak is onze (aardse) hoop juist ook juist onze diepste angst. Wanneer geld onze hoop is, zijn we bang ons geld kwijt te raken. Wanneer gezondheid onze hoop is, zijn we bang ziek te worden. De dingen of mensen waarop we onze hoop stellen, stellen ook juist zo vaak teleur.

De hoop echter die ligt in de opstanding van onze Heere Jezus is vást en zeker! Dat is het enige wat blijft als al het andere verdwijnt. Het is een vreugdevolle en zekere hoop. Deze hoop doet ons werkelijk léven!

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.. 1 Petrus 1:3

Is die hoop al jouw deel?

maandag 14 april 2014

Het moederschap op waarde schatten

Er bestaat geen grotere bediening, geen positie met meer invloed, dan het moederschap. - Phil Weisenhunt
 
Bij het bestuderen van de Bijbel betreffende het moederschap, kwam Elisabeth tot de conclusie dat er vier speerpunten zijn. Ik behandel er nu twee.

Een passie voor het onderwijzen van Gods Woord
Een vrouw naar Gods hart is een vrouw die in haar eigen hart een diepe passie heeft voor het Woord van God. In spreuken 1:8 en 6:20 wordt gesproken over ‘het onderricht van je moeder’, waaruit blijkt dat we van God de opdracht hebben gekregen om Zijn Woord te onderwijzen aan onze kinderen.

Een passie voor het onderwijzen van Gods wijsheid
Nauw gerelateerd aan bovenstaande roeping, is onze roeping om onze kinderen te onderwijzen in Zijn wijsheid. “Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.” Kol 4:6 Deze tekst moedigt ons aan onze kinderen te ‘kruiden’ met Gods wijsheid. Elke gelegenheid mogen we benutten om toepassingen te maken. De Heere zegt hierover in Deuteronomium 6:6,7 het volgende: “Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” Zie de volgorde: eerst moeten Gods Woorden in ons eigen hart zijn voor we ze aan onze kinderen kunnen overbrengen. Dit roept ons op het besluit te nemen dit als een van onze grootste prioriteiten te maken. Daarmee bewijzen we onze kinderen ook dat het belangrijk is om God in alle dingen van het leven te betrekken.

We onderwijzen onze kinderen door wat we zeggen, maar ook door wat we doen – onze levenswandel. Onze kinderen kijken toe en leren voortdurend van ons, hetzij positief, hetzij negatief. Daarbij rijst de vraag: Hoe staat het met jouw/mijn wandel (met de Heere)?


In de Bijbel staan een aantal prachtige voorbeelden die de waarheid van bovenstaande theorie bevestigen. Neem bijvoorbeeld Jochebed. Ze had Mozes slechts enkele jaren bij zich voor hij in het heidense huishouden van de Farao werd opgenomen en zij heeft die kostbare tijd gebruikt om hem te onderwijzen in Gods wijsheid. We kennen de grote gevolgen daarvan! Hanna had eenzelfde soort situatie toen zij na een aantal jaren Samuël uit handen moest geven. Hij was later een krachtige profeet, een priester en een leider van het volk van God. Kortom: we hebben een zeer verantwoordelijke en mooie taak!

Praktische tips zouden kunnen zijn:
- Samen Bijbelteksten memoriseren.
- Gezinsavonden/bijbeltijdmomenten beleggen met de kinderen en hen (op een laagdrempelige manier) onderwijzen in Gods Woord. Zie ook www.geloofsopvoeding.net.
- Goede boeken lezen over dit thema, bijvoorbeeld ‘De weg naar het kinderhart’ – Ted Tripp.
- Preken luisteren over opvoeding.
- Goede voorbeelden van godvrezende moeders/gezinnen navolgen.

En zijn je kinderen al volwassen? Ook dan kun je hen voorgaan in het leven met de Heere. Het is nooit te vroeg en nooit te laat om te beginnen.

“… maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.” Efeze 6:4

dinsdag 8 april 2014

Above Rubies

Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Spreuken 31:10

Sinds enkele weken ben ik abonnee van Above Rubies. Een gratis engelstalig blad wat helemaal draait om vrouw-zijn en opbouwen van families. Ik zag ergens die tip van iemand en heb me direct aangemeld. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Het is opbouwende lectuur en het is ook bemoedigend om te lezen dat over de hele wereld vrouwen zijn die de roeping van God verstaan in hun leven en daarin gezegend worden.

Thema's die bijvoorbeeld in het blad aan bod komen:
- Laugh more in your home
- Who's teaching your children?
- How to pray for your children
- Build your home for God
- Marriage restorations
- Raising courageous sons


Daarnaast hebben ze op hun website www.aboverubies.org allerlei prachtige artikelen en kun je je inschrijven voor bemoedigingsmails. Een aanrader dus!

Een mooie quote over het creëren van de atmosfeer in huis:
"In the last analysis, home happiness depends on the wife. Her spirit gives the home its atmosphere. Her hands fashion its beauty. Her heart makes its love. And the end is so worthy, so noble, so divine, that no woman who has been called to be a wife, and has listened to the call, should consider any price too great to pay, to be the ligth, the joy, the blessing, the inspiration of a home." -- J.R. Miller

dinsdag 1 april 2014

Houd de cirkel gesloten

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

Ieder van ons doet zonde. Corrie ten Boom leert mij in haar boekje 'Zwerfster voor God' dat de cirkel van Gods volmaakte liefde en vergeving doorbroken wordt op het moment dat wij zondigen. 
"Op het moment dat een christen in het licht wandelt en het bloed van Jezus Christus hem reinigt van alle zonden, wordt zijn leven een gesloten cirkel die hem beschermt tegen alle duistere machten van buitenaf. Maar, als er onbeleden zonden zijn in het leven, dan is die cirkel niet gesloten. Er zit een gat in en daar kunnen duistere machten door binnenkomen."

Soms denken we er niet gelijk aan het aan God te belijden. Maar dit is wel heel belangrijk! Hoe eerder, hoe beter het is. Dan wordt de cirkel weer gesloten en dan pas kun je weer tot zegen zijn voor je omgeving. 
En als je niet weet of er zonden in je leven zijn, vraag dan God om je die zonden te laten zien. Ik herinner me een jaar of 4 geleden dat ik het hoofdstuk over 'Zonde belijden' uit het boek Geestelijke groei las en ik God vroeg mij onbeleden zonden te laten zien. Hij deed dat! Op het moment dat ik mijn ogen opende fietste er door de straat een meisje waardoor ik als kind veel was dwars gezeten. Ik was nu niet meer bang voor haar, maar ergens diep zat wel boosheid over haar daden. Er kwamen nog wel meer dingen. Ik bracht alles bij God. Hij nam het volledig weg! Hij geeft Zijn vergeving zonder voorwaarden! Het is heerlijk om van genade te leven. Geen zonde is te groot voor Hem.


Zijn er in jouw leven onbeleden zonden? Blijf niet langer rond wandelen met spijt over uitspraken. Stop met verontschuldigingen richting jezelf of anderen. Breng het bij God. Eerlijk en nederig. Hij werpt ze, zoals Corrie dat zo mooi zegt, in de diepste oceaan en zet daar een bordje bij: 'Verboden te vissen!'