Religie

Jezus zegt in de evangeliën dat een kameel nog makkelijker door het oog van een naald kruipt dan dat een rijke het koninkrijk van God binnen gaat. Soms denk ik wel eens dat je het woord 'rijke' kunt vervangen door 'religieuze persoon'.

In Caïro, 2011
Waarom denk ik dit? Kijk maar naar de Farizeeën (vele kerken in de huidige tijd hebben veel van dit soort mensen in de kerk of in de kerkenraad zitten - sterker nog, het komt soms erg dichtbij). Er zijn vele kenmerken van Farizeeën op te noemen en ik pik er een aantal uit:
- Farizeeën houden streng vast aan tradities en overleveringen van 'oudvaders'
- Farizeeën meten zich met godvrezende mensen en trekken zichzelf hiermee naar een hoger level dan waarop ze werkelijk leven, ze leven opgeblazen
- Farizeeën letten op uiterlijkheden en bijzaken, zoals kleding
- Farizeeën verheffen zich boven anderen, omdat zij de waarheid in pacht claimen te hebben
- Farizeeën hebben prachtige, grote, lange gebeden met een veelheid aan woorden
- Farizeeën oordelen over mensen die het geloof anders beleven dan zij
- Farizeeën geloven dat ze door goed te doen het Koninkrijk van God beërven

En dan hun reactie op Jezus. Ze érgerden zich aan Hem! Jezus predikte geen wet en 1000 regels. Jezus had geen hoge rang of status maar zat tussen de hoeren en tollenaars. Jezus ging niet om met allerlei hooggeleerden of vooraanstaande mensen, maar met een stelletje simpele vissers. Jezus was niet op een afstand, maar Hij was bereikbaar. En toch noemde Hij Zichzelf de Zoon van God. Dat paste niet in hun denkwereld. En dus was Jezus afgeschreven, niets waard. Ze beseften niet hoezeer zij Jezus nodig hadden. Hun hoogmoed stond hen in de weg.

Dat wat de Farizeeën deden, was het volgen van een religie. Herken je dit? Het voelt misschien veilig om religieus te zijn. Er wordt immers niet meer van je verwacht dan te wandelen op het juiste paadje. Daar hoef je niet zo geestelijk voor te zijn, alleen maar te lijken. Mensen zien je gaan en ze bewonderen je mogelijk zelfs..
Misschien ben je wel ontzettend, vreselijk moe van altijd maar die uiterlijkheden. Van het spreken op een bepaalde manier, die ook weer in het straatje past. Van het geen stéék verder komen in deze weg. Weet je. God heeft een afkeer van deze religieuze houding die je bij de Farizeeën ziet. Jesaja profeteerde al: "Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn". In Mattheus 15 citeert Jezus dit stuk als Hij spreekt met de Farizeeën.

Maar hoe moet het dan wel? Hoe kun je dán het koninkrijk van God binnengaan? God zegt in Zijn woord dat:
- Hij wil dat je Zijn cadeau van liefde aanvaardt, namelijk de afwassing van je zonden door Zijn Zoon Jezus. Hij kwam om je te redden en niet om je te veroordelen (Joh 3:16-17). Erken dat je zondig bent (1 Joh 1), ook als je je niet zo voelt. Het is nu eenmaal zo. Mijn ervaring is dat je meer en meer gaat zien hoe zondig je werkelijk bent. Gelukkig mag je dan al van genade leven.
- Hij verlangt dat je Hém liefhebt met heel je ziel, je hart, je verstand en al je kracht (Markus 12:30).
- Hij wil dat je Zijn Woord gelooft zoals het is (1 Timoteüs 1:15) en niet zoals het door anderen -soms helemaal uit zijn verband en met allerlei voorwaarden- wordt uitgelegd.

God wíl je geen leven geven onder een zwaar godsdienstig juk. Sterker nog: Hij wil je Zijn juk opleggen. Zijn juk is zacht is en Zijn last is licht (Mattheus 11:29-30).

Genade is gratis, maar het kost je wel wat. Jezus vraagt je je leven aan Hem te geven. Hij op de troon van je hart en jij eraf. En ook al is dat niet altijd even makkelijk, het is het mooiste, kostbaarste wat er is.

Reacties

 1. Dit soort mensen heeft zoveel stuk gemaakt... en het leeft bij vlagen ook in mij :-(
  Wat vaak helpt wanneer dergelijke karaktereigenschappen bij mij of anderen zichtbaar worden, is de simpele vraag (hardop) stellen: "Wat zou Jezus doen in deze situatie?". Dat is zo'n confronterende vraag op zoń moment.
  Tevens is het voor dergelijke mensen (en soms ook voor mij) vaak makkelijker om dingen te laten voor God dan om dingen te DOEN voor God. Daar aan herken je de geest van de Farizeeër vaak ook...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Reacties
  1. Mozes en Jezus


   Deuteronomium 18:15

   Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen

   Mattheus 17:5

   Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

   Een profeet als Mozes zal God verwekken
   Een Herder die schapen naar de kooi laat trekken
   Want de verstrooide kudde zal Hij brengen op hun plekken
   Hij zal er niet èèn laten verrekken

   Mozes is een schaduw beeld van Jezus
   Jezus is het Licht dat door Mozes werd voorzegt

   Vele dingen hadden zij gemeen
   Want zoals Mozes over Jezus profeteerde
   Zo verkondigde Jezus hetgeen Mozes leerde

   Mozes ging voor farao in gebed
   Jezus verkondigde hetgeen dat Mozes op schrift heeft gezet
   Want bidden voor de vijanden staat opgetekend in de Wet

   Exodus 8:9-10

   Doch Mozes zeide tot Farao: Heb de eer boven mij! Tegen wanneer zal ik voor u, en voor uw knechten, en voor uw volk, vuriglijk bidden, om deze vorsen van u en van uw huizen te verdelgen, dat zij alleen in de rivier overblijven?
   Hij dan zeide: Tegen morgen. En hij zeide: Het zij naar uw woord, opdat gij weet, dat er niemand is, gelijk de HEERE, onze God.

   Exodus 8:29

   Mozes nu zeide: Zie, ik ga van u, en zal tot den HEERE vuriglijk bidden, dat deze vermenging van ongedierte van Farao, van zijn knechten, en van zijn volk morgen wegwijke!

   Exodus 9:29

   Toen zeide Mozes tot hem: Wanneer ik ter stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor den HEERE; de donder zal ophouden, en de hagel zal niet meer zijn; opdat gij weet, dat de aarde des HEEREN is!

   Exodus 10:17-18

   En nu vergeeft mij toch mijn zonde alleen ditmaal, en bidt vuriglijk tot den HEERE, uw God, dat Hij slechts dezen dood van mij wegneme.
   En hij ging uit van Farao, en bad vuriglijk tot den HEERE.

   Dit is wat Jezus erover zei:

   Mattheus 5:44

   Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen


   Mattheus 6:14-15

   Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
   Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

   Zo zien we maar weer de schitterende overeenkomsten tussen het Oude en Nieuwe Testament
   Zo zien we dat Jezus simpelweg predikte wat al reeds geschreven stond:
   De Wet van Mozes,
   Logisch toch?

   Mattheus 5:17-18

   Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
   Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.   Verwijderen

Een reactie posten

Reacties worden zeker gewaardeerd.